[Privacy en cookie beleid]

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking DECADT HOUTHANDEL NV, met maatschappelijke zetel te 8908 Vlamertinge, met ondernemingsnummer BTW BE 0415.284.714, en als contactpersoon Stefaan Decadt, stefaan.decadt@decadt-hout.be.

Decadt Houthandel NV respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. Decadt Houthandel NV  leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. WELKE GEGEVENS?

Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken.

De gegevens die wij verwerken zijn:

A. PERSONEEL

 

B. SOLLICITANTEN

 

C. KLANTEN EN LEVERANCIERS

 

D. PROSPECTEN


3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Met betrekking tot gebruikers van de website:

Afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie;

informatievoorziening over gepersonaliseerde aanbiedingen over onze producten en diensten indien u zich hiervoor uitdrukkelijk hebt ingeschreven en registreren bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website en samenstellen van gebruiksstatistieken.

Met betrekking tot de sollicitanten:

Uw gegevens worden bekeken en geanalyseerd. Mits toestemming worden uw gegevens na het invullen van de functie bijgehouden en kunnen deze gebruikt worden om u te contacteren voor een functie die aan uw profiel voldoet.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Decadt Houthandel NV  uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Decadt Houthandel NV  zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden Decadt Houthandel NV  bewaard en verwerkt voor een periode van 2 jaar. Voor klanten en leveranciers worden de gegevens louter gebruikt in het kader van de commerciële relatie tussen Decadt Houthandel NV  en de klant of leverancier. De gegevens worden bewaard tot 7 jaar na de contractuele relatie.

Voor personeel worden de gegevens louter gebruikt in het kader van loon- en personeelsadministratie. De gegevens worden bewaard tot 7 jaar na de contractuele relatie.

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Decadt Houthandel NV  heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Decadt Houthandel NV  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

5. Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Decadt Houthandel NV  met uw persoonsgegevens maakt.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Decadt Houthandel NV . Daarnaast heeft u steeds het recht om Decadt Houthandel NV  te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Decadt Houthandel NV in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen Decadt Houthandel NV  daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar decadt.hout@telenet.be, per post naar 8908 Vlamertinge, Rodenbachstraat 19 of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Decadt Houthandel NV  evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 5.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6. HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Decadt Houthandel NV  is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

7. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 18-10-2018

8. COOKIE POLICY

Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt om het u gemakkelijker te maken, maar ook om technische redenen. Permanente cookies bestaan er voor uw comfort, bv. om de door u gekozen taal op een website te onthouden.  Deze cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, doorgaans één maand.
Sessiecookies zijn er om technische redenen, bv. om een onlinebestelling te beveiligen.
Sessiecookies worden automatisch gewist zodra u uitlogt of uw internetbrowser sluit.
De manier waarop u de cookies al dan niet activeert, hangt af van uw browser.
Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
 Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.  Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

9. Google analytics

Onze website gebruikt Google Analytics cookies waarvoor wij een overeenkomst met Google hebben afgesloten. Wij delen geen gegevens over uw gebruik van onze website met Google. Daarnaast hebben we ook voorzien dat deze google analytics cookies niet gebruikt kunnen worden voor andere google diensten. De IP adressen van de bezoekers worden niet in zijn geheel geregistreerd. De google analytics cookies worden ook beveiligd en kunnen enkel versleuteld verstuurd worden.

10. Aansprakelijkheid-Bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent  afdeling Ieper bevoegd.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Houthandel Decadt zal het nodige doen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Houthandel Decadt de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Houthandel Decadt kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De website-inhoud (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Houthandel Decadt geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Houthandel Decadt kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Houthandel Decadt verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

11. Website Beheer

Deze website wordt beheerd door
Houthandel Decadt, A. Rodenbachstraat 19, 8908 Vlamertinge- Ieper, Tel. +32 57 20 06 03
Stefaan Decadt, stefaan.decadt@decadt-hout.be